Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis

Dno údolí tvoří převážně vlhké louky, místy postupně zarůstající jasanem, javorem a olší. Prudké skalnaté svahy údolí jsou porostlé suťovými lipojavorovými a jedlovými lesy (jedná se o nejzachovalejší lesní porosty v širším okolí Jindřichohradecka), místy i druhotnými smrčinami. Zejména některé suťové lesy jsou minimálně ovlivněny lidskou činností.

V dolní části údolí je na Hamerském potoku jez, od kterého vede dosud funkční mlýnský náhon, místy zasekaný do skály. Toto staré technické dílo dotváří zajímavou atmosféru údolí a je důkazem toho, jak lze takovouto stavbu sladit krajinnými i přírodovědnými hodnotami místa. U jezu je zbudován rybochod – zařízení umožňující rybám překonávat jej při své migraci potokem.

Význam

Údolí je domovem celé řady vzácných a chráněných rostlin a živočichů. Na loukách se vyskytuje mimo jiné silně ohrožený (vrbě trochu podobný) bazanovec kytkokvětý, z lesních druhů je zajímavý výskyt chráněné dřípatky horské – drobných fialových zvonečků ve smrčinách při patě srázů – a omanu hnidáku (zlatě kvetoucí byliny, příbuzné pampeliškám), který zde má jedinou známou lokalitu na Českomoravské vysočině. V lesním podrostu najdeme několik vzácnějších druhů keřů - například lýkovec jedovatý, zimolez černý či zimolez pýřitý. Jindřišské údolí je odborníkům známé také jako lokalita některých vzácných druhů hub – zejména dvou helmovek, vázaných na tlející listí javoru klenu na suťovém podloží. Žije zde řada chráněných živočichů – slepýši, užovky obojkové, ropuchy, rosničky, skokani zelení, hnízdí tu datel, na potoku žije vydra či ledňáček. Významný je i výskyt některých druhů hmyzu – například brouka Omalysus fontibellaquei z příbuzenstva světlušek, nádherného chráněného motýla batolce duhového č i nedávný objev můry blýskavky černopásé, která byla v jižních Čechách naposledy pozorována před půl stoletím.

Údolí má též značný význam krajinářský a rekreační – je oblíbeným vycházkovým místem obyvatel Jindřichova Hradce, prochází jím poměrně frekventovaná turistická trasa z Hradce do oblasti tzv. České Kanady.

Historie

Jindřišské údolí bylo (s výjimkou několika špatně dostupných skalnatých zalesněných poloh) po staletí hospodářsky využíváno. Tvořilo především hospodářské zázemí Jindřišskému mlýnu. Přesto se zde dochovalo velké přírodní bohatství.

Majitelé rozsáhlých pozemků v dolní části Jindřišského údolí se v roce 2005 rozhodli je prodat. Lze předpokládat, že případný kupec by měl zájem svojí investici nějak zhodnotit - větší část lesů by proto postupně vytěžil a nahradil smrkovými monokulturami, zatímco louky by osázel nějakými druhově nevhodnými porosty (což se na několika místech údolí již v nedávné době stalo). Proto jsme přistoupili k jejich výkupu. Stáváme se tak vlastníky velké části údolí o výměře 9,3 ha.

Péče o lokalitu

Zhruba polovinu vykoupené plochy tvoří louky, druhou polovinu lesy. Část luk budeme pravidelně kosit, část chceme nechat přirozenému vývoji – tedy postupné přeměně na lužní les. V lesních porostech nás čeká vyřešit otázku asi 0,5 ha velké smrkové monokultury, ochrana zmlazení jedle (případně i dalších semenáčků) před okusem zvěří a v místě, kde došlo v nedávné minulosti k těžbě, pravděpodobně částečná dosadba místními dřevinami. Nejzachovalejší části lesních porostů ponecháme přirozenému vývoji.Občanské sdružení Hamerský potok připravuje na místě zchátralého mlýna při vstupu do údolí vybudování malé terénní stanice, poskytující návštěvníkům údolí základní informace a servis.

Přístup

Jak již bylo uvedeno výše, údolím prochází červená turistická značka z Jindřichova Hradce do Kunžaku a dále na Landštejn. Jeho návštěvu lze spojit s projížďkou jindřichohradeckou úzkokolejkou, jejíž koleje lemují horní hranu údolí. více naleznete zde: http://www.hamerskypotok.cz/pages/pozemkovy-spolek/jindrisske-udoli.php